Oz Ecav NM

Občianske združenie
Evanjelické centrum aktívnej viery NM

Pred koncom roka 2018 bolo pri našom cirkevnom zbore založené občianske združenie s názvom Evanjelické centrum aktívnej viery NM. Jeho poslaním je slúžiť všetkým – deťom, dorastu, mládeži, dospelým, aj starším a chorým občanom, tak to máme zakotvené aj v našich stanovách:

  • organizovanie voľného času detí, mládeže, dospelých a starších za účelom ich ďalšieho vzdelávania v duchu kresťansko-evanjelického učenia
  • podpora a upevňovanie duchovných a mravných hodnôt v spoločnosti zachovávanie kultúrnych a historických tradícii
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, starostlivosť o hnuteľné a nehnuteľne kultúrne pamiatky ich ochrana a obnova, poznávanie nových kultúr a tradícii
  • podpora, ochrana a pomoc postihnutým, chorým a starým ľuďom, tvorba a ochrana životného prostredia
  • športové aktivity, kultúrne aktivity
  • pomoc pri integrácii mladých, starých, chorých a postihnutých ľudí do ich života, spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami doma a v zahraničí
  • drobná edičná a vydavateľská činnosť’

Občianske združenie Evanjelické centrum aktívnej viery NM je tu aj pre Teba, milá sestra a milý brat.

Možno našu pomoc potrebuješ Ty sám alebo vieš o niekom kto ju potrebuje, ale nemá odvahu o ňu požiadať. Daj nám vedieť, sme pripravení pomôcť.

Možno máš čas, možnosť a chceš pomôcť iným. Každý nápad, každá osoba alebo každý spôsob pomoci, ktorý v duchu nášho poslania bude vedieť splniť  ciele občianskeho združenia je vítaný.

Náš Pán nás učí, že máme vedieť dávať, ale aj rovnakou mierou prijímať.

Pre tých, ktorí by chceli finančne prispieť, a tak pomôcť fungovaniu občianskeho združenia, bude možné poukázať 2% z dane za rok 2020:

Názov organizácie:  Evanjelické centrum aktívnej viery NM
Právna forma:          Občianske združenie
IČO:                           52008851
Sídlo organizácie:   Komenského 1, 915 01 Nové Mesto n./V.
IBAN:                        SK81 7500 0000 0040 2746 7397
SWIFT:                      CEKOSKBX
Názov banky:           Československá obchodná banka a.s.

 

Tlačivo na poukázanie 2% si môžete stiahnuť tu:
TLAČIVO na stiahnutie

 

Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.“ Lk 6,38

 

Výlet do Familyparku

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom