História

Novomestský evanjelický cirkevný zbor patrí medzi najstaršie zbory na Slovensku. Hoci archív z dávnejších dôb neexistuje, niekoľko rokov po prijatí Augsburského vierovyznania obyvateľstvo mesta, ale aj celá prepozitúra prešla do rúk evanjelikom. Prvý záznam o evanjelickom farárovi v Novom Meste n.V. je z roku 1565 – Michal Cebáni. Až do roku 1638 sa evanjelici zhromažďovali na služby Božie do pôvodného mestského chrámu (dnes rím – kat. kostol), z ktorého však boli vyhodení.
Okolo roku 1648 – 1649 si postavili prvý chrám, ktorý bol roku 1660 zbúraný na príkaz Františka Nádašdyho II. Následne kvôli prenasledovaniu zo strany rim-kat. cirkvi, schádzali sa novomestskí evanjelici po domoch a niekedy aj v pivniciach. Po sneme v Šoproni v roku 1681, keď sa čiastočne zmiernila náboženská situácia, dostali veriaci možnosť navštevovať artikulárny chrám vo vzdialenej Prietrži. Konali sa tiež tajné bohoslužobné zhromaždenia na kopaniciach. Ani vzdialenosť, ani ťažkosti nevedeli zničiť horlivosť a lásku našich predkov, ktorá bola potláčaná ďalších 76 rokov.
Úplnú náboženskú slobodu získali evanjelici v Novom Meste ako i v celom Uhorsku až po vydaní tolerančného patentu cisárom Jozefom II. v roku 1781.
Po roku 1782 vznikol v Novom Meste nad Váhom cirkevný zbor a k nemu bola pripojená obec Višňové a obce okolo Váhu. Vznikla komisia, ktorá mala zistiť počet ev. rodín v Meste a okolí (spolu 231 ev. rodín). Na základe výsledkov bolo vydané povolenie ku stavbe chrámu Božieho s podmienkou, že chrám bude bez veže a bude postavený vonku za mestom.
22. októbra 1783 bol položený základný kameň nového chrámu Božieho, ktorý bol postavený za peniaze členov cirkevného zboru. Stavba bola povolená na území blízko starého námestia, pri potoku, na smetisku, kde bola močaristá pôda. Ale to našim predkom nevadilo.
24. októbra 1784 bol chrám Boží posvätený. V tom istom roku bola pred kostolom postavená fara. Vedľa fary smerom do mesta bola postavená evanjelická škola.
Po vybudovaní novej fary v roku 1923 sa uvoľnil priestor pred kostolom na dobudovanie veže. Stavba veže začala v auguste 1932 a už v tom istom roku v októbri sa konala posviacka novej veže, zvonov a hodín.
V roku 1939 kúpil cirkevný zbor ešte nie celkom dokončený dom, ktorý začal slúžiť ako zborový dom pre potreby vnútromisijnej práce. Po nástupe komunistov k moci dom prešiel do rúk štátu, hoci cirkevný zbor musel ešte niekoľko rokov splácať pôžičku na jeho kúpu. Vrátený bol až po reštitúcii po roku 1989.
V rokoch 1991 – 1996 bol po častiach generálne opravený celý chrám zvnútra i zvonku. V roku 2004 bola prevedená rekonštrukcia nádvoria pred kostolom.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom