MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVÁ A STRETNUTIA

Detská besiedka
Každú nedeľu počas služieb Božích, pre deti od 3 do 12 rokov. Prvú nedeľu v mesiaci začíname besiedku v kostole a po požehnaní detí spoločne odchádzame na faru. Ostatné nedele sa stretávame v zborovej miestnosti na fare. Pozývame všetky deti!

Spoločenstvo mládeže

pre mládež po konfirmácii každú sobotu o 18.00. v zborovom dome
pozývame našu mládež !!!

Dorast
Každý piatok o 16.00 v zborovom dome

Modlitebné spoločenstvo
Každá nedeľa po večierni na fare

Biblické hodiny

Každá streda o 17.30 na fare (v letnom čase o 18.00)

Biblické hodiny Hrádok, Modrovka
Každý párny štvrtok o 18.00

Zborová knižnica
každý štvrtok o 17.00 v zborovom dome
neformálne stretnutia a rozhovory pri káve a čaji popri možnosti zapožičania literatúry

Spoločenstvo žien

1. pondelok v mesiaci o 17.00 na fare

Spoločenstvo mladších žien
2. a 4. utorok o 18.00 v zborovom dome

Spoločenstvo mužov
1. utorok v mesiaci o 18.00 v zborovom dome

Spoločenstvo rodín

4. nedeľa v mesiaci o 14.00 v zborovom dome

Mamičky na materskej dovolenke
každý štvrtok o 9.30. v zborovom dome

Stretnutie dôchodcov
nepravidelne (v pôste, v advente, reformačné…)

Zborová diakonia
služba pre starších ľudí, ktorí pre svoj zdravotný stav nemôžu prísť do chrámu
návšteva zborovej sestry podľa potreby za účelom rozhovoru, čítania Božieho slova, praktickej pomoci
záujem o túto službu nahláste na farskom úrade

Zborový spevokol
Každý pondelok o 17.30 na fare (v letnom čase o 18.00)

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom